بازگشت

آیا میتوانم کارت هدیه را مرجوع کنم؟

آیا میتوانم کارت هدیه را مرجوع کنم؟

خیر,امکان بازگردانی کارت هدیه وجود ندارد.